Gümrüklerde İş Takibi Süreçleri Nasıldır?

Gümrüklerde iş takibinin yapılabilmesi için birtakım şartlar öngörülür. Kişilerin, gümrük idarelerinde yapacakları iş takibi sırasında karşılaşacakları yükümlülüklerinin kapsamı da Gümrük Kanununda açıkça belirtilmiştir. Onay Gümrük Müşavirliği, iş takibi sürecinde mevzuatlara uygun olacak şekilde müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözüm önerileri getirir.

“Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin Kanunun 5 inci maddesine göre dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin şirket ortağı olması gerekir. Tüzel kişiliği temsil ve ilzam etmek üzere atanan şirket ortağı dışındaki üçüncü kişilere ancak sınırlandırılmış temsil yetkisi verilebilir.”(2)

Gümrük Müşavirliği İş Takibi Süreçleri Nasıl İşler?

Gümrük Kanununun 5’inci maddesi kapsamınca; “Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsilnameyi gümrük idaresine ibraz etmek zorundadır.” (1) Buna göre;

  • Mali müşavirlik hizmetlerinde temsil etme süreci doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleştirilebilir.
  • Temsilci doğrudan temsil ile başkasının adına hareket edebilir.
  • Temsilci dolaylı temsil yapabilir. Dolaylı temsil halinde kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket etme yetkisine sahiptir.
  • Temsilci, temsil edilen kişi adına hareket ettiğini beyan etmesi halinde temsilin doğrudan ya da

dolaylı olduğunu da belirtmek durumundadır. Sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine beyan etmeleri şartı aranır.

Onay Gümrük Müşavirliği iş takibi sürecinde kanunda belirlenen usullere göre müşterileri temsil eder. İş takibi sürecini müşterileri ile paylaşır. Temsil sürecinde kendine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirir.

Kaynakça;

Gümrük Yönetmeliği (Madde 561-573) Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları, 07.10.2009 Madde 6

(1) https://orgtr.org/gumruk-yonetmeligi-madde-561-573-gumruklerde-is-takibi-ve-gumruk-musavirleri-ile-gumruk-musavir-yardimcilari

Gümrük Yönetmeliği 07.10.2009, Gümrükte iş takibi Madde 561

Yazar

admin